Hirdetési szabályzat (hirdetőknek)

Hirdetési szabályzat (hirdetőknek)

1. A SZERZŐDŐ FELEK

 

1.1. A regisztrált tag (továbbiakban: Megrendelő) az Általános Szerződési Feltételek egyik bővítményeként regisztrációjával együtt elfogadja a jelen szabályzatot is.

1.2. A Megrendelő megbízza a Vasi Network Kft­-t (Székhely: 2461 Tárnok, Dózsa György út 3/I), a a továbbiakban: Szolgáltatót, hogy Megrendelő által hirdetni kívánt tartalom banner formájában a Szolgáltató saját http://www.mlmdiszkont.hu/ weboldalán megjelenjen.

1.3. A Hirdetés megjelenési helyeit a szerződéskötéskor,  aktuális kínálatnak megfelelően a Megrendelő és a Szolgáltató közös megegyezéssel állapítja meg.

 

2.    SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

2.1. A Szolgáltató jogosult a megjelentetni kívánt hirdetés (banner) szövegét és tartalmát ellenőrizni. Ha a Megrendelő által leadott hirdetés nem felel meg az ÁSZF követelményeinek, erre Őt a Szolgáltató írásban, az ok megjelölésével figyelmezteti.

 

2.2.  Szolgáltató  sem közvetlenül,  sem közvetetten  nem utalhat  a  Megrendelő  által biztosított,  illetve  fizetett

hirdetésben más termékére, illetve szolgáltatására.

 

2.3.  Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy minden grafikus ábrázolást, diagramot, táblázatot és térképet, melyek a Hirdetés részét képezik, továbbá a szerzői jogi felhívást, védjegyet, kereskedelmi nevet (továbbiakban: Jelzés) feltüntet, és nem hagyja el, illetve változtatja meg a Jelzések egyikét sem, kivéve ha azt előzetesen a Megrendelővel egyezteti.

 

 

3.    MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

3.1.  Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy Hirdetési Szabályzat 5.pontja szerint fizetendő díjakat esedékességükkor megfizeti.

 

3.2.  A teljesítés feltétele, hogy a Szolgáltató a Megrendelő által, a megjelenéshez szükséges anyagot legkésőbb a megjelenést megelőző 7 munkanapig megkapja. A hirdetés (banner) nem tartalmazhat jó erkölcsbe, törvénybe, vagy hatályos jogszabályba ütköző (pl.: pornográf, uszító) mozgó- vagy állóképet, hangot, feliratot és nem sértheti harmadik személy (pl. szerzői) jogát.

 

3.3.  Megrendelő  jogosult  annak  ellenőrzésére,  hogy  a  Hirdetés  miként  került  a  weboldalon  bemutatásra.

Kifogásait a Hirdetés megjelentetésétől, illetve megváltoztatásától számított 3 munkanapon belül köteles írásban jelezni Szolgáltató felé. Ennek elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkért Szolgáltatót felelősség nem terheli.

 

 

4.    A SZERZŐDÉS HATÁLYA

 

4.1.  A jelen szerződést a felek a választott csomag  érvényességének lejártához kötik. A Szerződő

felek a szerződés meghosszabbításáról annak lejárta előtt írásban megállapodhatnak.

 

 

5.    DÍJAK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

5.1.  A hirdetési szolgáltatás díjai

 

Kategória banner havi  (tervezéssel): 16.500 Ft + Áfa

Kategória banner havi  (tervezés nélkül): 13.000 Ft + Áfa

Kategória banner féléves  (tervezéssel): 63.500 Ft + Áfa

Kategória banner féléves  (tervezés nélkül): 60.000 Ft + Áfa
 

Termék aloldal banner havi  (tervezéssel): 5.700 Ft + Áfa

Termék aloldal banner havi  (tervezés nélkül): 2.200 Ft + Áfa

Termék aloldal banner féléves  (tervezéssel): 13.500 Ft + Áfa

Termék aloldal banner féléves  (tervezés nélkül): 10.000 Ft + Áfa
 

5.2.  A díjak előre esedékesek. A díjat a Szolgáltató számlázza le Megrendelő felé, aki annak megfizetésére köteles. A feladott, de ki nem fizetett rendelések 15 nap utána automatikusan törlésre kerülnek.

 

6.    FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK

 

6.1.  A   Szolgáltató   szavatol   azért,   hogy   valamennyi   általa   nyújtott   szolgáltatás   mindenben   alkalmas a szerződésszerű teljesítésre, ennek megfelelően a jelen Szerződés érvényességi ideje alatt Hirdetés elérhető legyen.

 

6.2.  Abban az esetben, ha a szolgáltatás hozzáférhetetlensége egyik félnek sem felróható okból következik be, arra az időtartamara, amely időtartama alatt a Hirdetés nem érhető el, a Szolgáltató nem jogosult szolgáltatási díjra. Ilyen esetben a kiesett szolgáltatási idővel köteles meghosszabbítani a lejárat dátumát vagy a kieső idő arányában szolgáltatási díjat visszafizetni.

 

6.3.  Megrendelő   szavatosságot,   és   felelősséget   vállal   azért,   hogy   Szolgáltatónak   a   Hirdetés   Internetre helyezéséhez és Interneten tartásához rendelkezésre bocsátott védjegyek, szövegek, grafikai- és hang-elemek jogszerűen felhasználhatók, és ezek felhasználási jogát Szolgáltató részére biztosítja.

 

6.4.  Szolgáltató kizárja felelősségét Hirdetés félrevezető, valóságnak nem megfelelő, jogszabályt sértő tartalma által  okozott  minden  kár,  igény,  eljárás,  büntetés,  bírság  és  egyéb  hátrányos  jogkövetkezmény  alól. Megrendelő vállalja, hogy mentesíti és kártalanítja Szolgáltatót a fentiek bármilyen előfordulása esetén.

 

6.5.  Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy indokolási kötelezettség nélkül, szabad mérlegelése szerint a Hirdetés Internetre helyezését elutasítsa. Az elutasítás tényét haladéktalanul közli Megrendelővel.

 

6.6. A Szolgáltató a hirdetés meghatározott időtartamig való megjelenítéséért felel. A hirdetésből származó látogatások számáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

 

7.    TILTOTT FELHASZNÁLÁS és INTERNET ETIKETT

 

7.1.  Megrendelő  tiszteletben  tartja,  hogy  Szolgáltató a Hirdetést  kizárólag  jogszerű  célok  érdekében  helyezi ki az Internetre. Nem használhatja a Hirdetést, vagy annak elemét, és nem adhat engedélyt a felhasználásra más személynek obszcén, immorális, fenyegető vagy jogsértő üzenetek, vagy anyagok továbbítására, vagy a jogvédett anyagok jogsértő szétosztására, továbbterjesztésére.

 

7.2.  Megrendelő  tudomásul  veszi,  hogy  az  elektronikus  úton  történő  kommunikációval  kapcsolatosan,  mint például a levelezéssel, és más fórumokkal kapcsolatosan szigorú követelmények, és postázási szabályok vannak. Megrendelő vállalja, hogy ezeket az elvárásokat betartja, és hálózaton mások érzékenységére odafigyel, és amennyiben lehetséges, a Website-ot használó harmadik személyeket is ezen elvárások, és szabályok betartatására bírja.

 

 

8.    VIS MAIOR

 

8.1. Amennyiben a szerződő felek bármelyike vis maior következtében nem tudja a Szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesíteni, abban az esetben nincs helye jelen Szerződés azonnali hatályú felmondásának. A vis maiorra okot adó körülmény beálltáról a bármelyik fél haladéktalanul köteles hitelt érdemlő módon értesíteni a másik szerződő felet. Vis maior esetén Megrendelő mentesül az 5. cikkelyben foglalt díjfizetési kötelezettsége alól mindaddig, amíg a Szolgáltató a vis maior miatt nem képes a Szerződés tárgyát képező hirdetési szolgáltatást biztosítani.

 

8.2.  Jelen Szerződés értelmezése szempontjából vis maiorra okot adó eseményen olyan eseményt kell érteni, amelyet a nem teljesítő szerződő félen kívül álló elháríthatatlan külső erőhatás idéz elő, így különösen természeti jelenségek, harci cselekmények, sztrájkok stb.

 

 

9.    A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

 

9.1.  Szolgáltató jelen Szerződést azonnali hatállyal, különösen a következő esetben mondhatja fel:

ha Megrendelő díjfizetési, illetve jelen Szerződésben vállalt egyéb kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget és ezt a mulasztását a Szolgáltató írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül nem orvosolja.

 

9.2.  Megrendelő a jelen szerződést azonnali hatállyal különösen a következő esetekben mondhatja fel:

ha a Szolgáltató a jelen Szerződésben rögzített egyéb kötelezettségeinek neki felróható módon nem tesz eleget, és ezt a helyzetet a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére sem orvosolja.

 

 

10.  BIZALMAS INFORMÁCIÓK

 

10.1. Jelen Szerződés érvényességi ideje alatt valamint a szerződés megszűnését követő további 3 (három) évig a felek a szerződéssel kapcsolatban tudomásukra jutott mindenfajta bizalmas információt, illetve "bizalmas" vagy "belső használatra" jelöléssel ellátott írott anyagot üzleti titokként vagy bizalmas anyagként kezelnek, és ugyanazon védelemben részesítenek, mint saját, hasonló jellegű információikat.

 

10.2. Szolgáltató Megrendelő nevét a szerződés érvényességi ideje alatt a referencialistáján feltüntetheti mindaddig, amíg ezt Megrendelő írásban meg nem tiltja.

 

 

11.  KAPCSOLATTARTÁS

 

11.1. Minden kommunikációt elektronikus levelezésben kell lefolytatni a marketing@mlmdiszkont.hu e-mailcímen.

 

11.2. A Szolgáltató elérhetőségei: az mlmdiszkont.hu weboldal KAPCSOLAT menüpontjában folyamatosan aktualizálva.

 

A Szolgáltató a Megrendelőt szükség esetén az mlmdiszkont.hu weboldalon megadott elérhetőségeken igyekszik elérni.

 

12.  IRÁNYADÓ JOG

 

12.1. A szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy jelen Szerződésből eredő jogvitáikat mindenkor megkísérlik békés úton rendezni. Ennek sikertelensége esetére kölcsönösen alávetik magukat a Szolgáltató mindenkori székhelye, jelenleg a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve ügyértéktől függően a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

 

12.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseire. Jelen Szerződésben szereplő kifejezéseket és jogintézményeket - ha jelen Szerződés másként nem rendelkezik - a magyar nyelv szabályai szerint, a szavak általánosan elfogadott mindennapi jelentése szerint, valamint a magyar jogszabályok alapján kell értelmezni.